V

V...
Valmiki
Various
John Varley
Vernor Vinge
Elizabeth von Arnim
Elizabeth Charlotte von Pfalz
Elisabeth Vonarburg